طرح و برنامه

maxresdefault

شرکت نوسازی صنایع ایران در جهت تحقق اهداف کلان و سیاستهای راهبردی خود ، واحد طرح و برنامه را بعنوان مسئول بازنگری و بهینه‌سازی نظام‌های مدیریتی ( تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، نظارت، هماهنگی و…) با تاکید بر روشهای نوین مدیریتی در ساختار سازمانی خود تعریف کرده است.
برنامه ریزی یکی از وظایف این واحد بوده که هدف از تشکیل آن تجزیه و تحلیل ‌های لازم به منظور شناخت و تبیین نقاط ضعف، قوت، تهدید‌ها و فرصت‌ها می‌باشد.

بخشی از ماموریت واحد طرح و برنامه به شرح ذیل می‌باشد:

•    تهیه و تدوین برنامه های کلان، میان مدت و کوتاه مدت
•    تدوین استراتژی کلان  جهت نیل به اهداف بلند مدت سازمان
•    مطالعه برنامه های بلند مدت کشور جهت انطباق  نیازمندیها با برنامه های کلان و بلند مدت سازمان
•    ظرفیت سازی در قالب چهار عنصر نیروی انسانی، قوانین و مقررات، ساختار تشکیلاتی و منابع مالی
•    مطالعه و بررسی روشهای بهبود مستمر در شرکت در جهت ارتقا؛ و تعالی سازمان
•    تهیه و کنترل برنامه های زمانبندی کلی و جزئی پروژه ها
•    تهیه برنامه های نیروی انسانی، مصالح، ماشین آلات و تجهیزات پروژه
•    تهیه و ارائه ادواری گزارشات تحلیلی مختلف از وضعیت پیشرفت پروژه های جاری سازمان
•    تهیه بودجه سالیانه شرکت با همکاری سایر واحد ها
•    بررسی و ارزیابی عملکرد بودجه و مقایسه آن با عملکرد برنامه های تدوین شده
•    تهیه برنامه جامع بودجه پروژه های سازمان در  فواصل ماهیانه و سالیانه
•    طراحی و استقرار نظام مبتنی بر آمار، اطلاعات با بهره‌گیری از روشهای نوین علمی

          پروژه های انجام شده                                             پروژه های جاری