اطلاعیه شماره ۴

به کلیه متقاضیان شرکت در آزمون همکاری شرکت نوسازی صنایع ایران
به اطلاع می رساند که مدارک ارسالی درحال بررسی است متاسفانه تعداد زیادی از متقاضیان مدارک را ارسال ننموده یا ناقص ارسال نموده اند.
لیست نواقص به زودی به اطلاع می رسد متقاضیان گرامی هرگونه اطلاع رسانی را از طریق این سایت دنیال کنند.( اطلاعیه به روز رسانی می شود.)