آموزش و تعالی سازمانی

Learning I.R.C.I

در راستاي نوسازي‌ صنايع و افزايش مزيتهاي‌ رقابتي در واحدهاي‌توليدي ‌و صنعتي و همچنين افزايش حضور فعال آنها دربازارهاي جهاني، شركت نوسازي صنايع ايران همواره توجه ويژه‌اي به امر آموزش و توسعه منابع انساني درصنايع كشورداشته است. براي دستيابي به اين مهم،  شركت اهداف آموزشي خود را به شرح زيرتعيين نموده است:

۱- بهبود وتوسعه دانش مديريت علمي وفني در صنايع

۲- آموزش واحدهاي صنعتي سراسركشور در زمينه ارتقاء بهره‌وري جهت افزايش درآمد ناخالص ملي

۳- توسعه دانش و مهارتهاي نيروهاي ‌انساني آماده به كار جهت سودآوري آنها براي صنايع كشور

۴- پرورش مديران كارآمد جهت ايجاد و توسعه كسب و كار دركشور

۵- آموزش مباحث روز مورد نيازصنايع درسطح ملي

۶- ایجاد و تقویت شرکت‌های مشاور مستقل تحت نظر شرکت نوسازی برای اجرای طرح‌های آموزشی در استان‌ها

۷- آموزش مدیران کشور با تدریس آخرین کتابهای منتشره در زمینه‌ مدیریت و اقتصاد

برخي از دوره هاي آموزشي برگزار شده:

♦ تربيت مشاورين چرخه بهره‌وري

♦ دوره آموزشي آمادگي شغلي با همكاري سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

♦ دوره آموزشي مديريت و توسعه كسب و كار با همكاري سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

♦ پروژه نيازسنجي آموزشي شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو (ايسيكو)

♦ طراحي دوره و آموزش مهارتهاي پيشرفته ويژه مديران، كارشناسان،‌مهندسان، سرپرستان شركت هاي قطعه‌ساز با همكاري سازمان فني و حرفه اي كشور

♦ طراحي دوره و آموزش مهارتهاي پيشرفته ويژه “مديران و سرپرستان”واحدهاي صنعتي و توليدي غير قطعه‌ساز با همكاري سازمان فني و حرفه اي كشور

♦ طراحي دوره و آموزش مهارتهاي پيشرفته آمادگي شغلي مهندسي ويژه فارغ التحصيلان رشته هاي فني با همكاري سازمان فني و حرفه اي كشور

♦ تربيت ناظرين فني تجهيزات پزشكي

              پروژه های انجام شده                                             پروژه های جاری