مكانيزاسيون محصولات استراتژيك كشاورزي استان مازندران

طرح مکانیزاسیون محصولات کشاورزی 1معرفي طرح:

ارتقا مكانيزاسيون محصولات استراتژيك كشاورزي در استان مازندران بر اساس مصوبات هيئت محترم دولت در استان به كار گروه كشاورزي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران محول گرديد و با دبيري شركت نوسازي صنايع ايران،  از مهر ماه ۱۳۸۹ جلسات بررسي و كارشناسي تشكيل شد. نتيجه  كارشناسي اعضاي متخصص و خبره كار گروه كشاورزي منتج به تعيين برنج به عنوان محصول استراتژيك كشاورزي استان مازندران  شد. با بررسي روند توليد  برنج در استان نياز به ارتقا مكانيزاسيون به عنوان عاملي مهم در ارتقا كمي و كيفي و توليد اقتصادي برنج صحه گذاري  و مقرر شد  مطالعات امكانسنجي براي دستيابي به ارتقا مكانيزاسيون طي سالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ با تجهيز كشاورزان استان مازندران به ماشين ها و ادوات كشاورزي مدرن و ويژه توليد برنج در مراحل كاشت، داشت و برداشت،  با نگاهي جامع و فراگير و با در نظر گرفتن ساير امكانات و توانمندي هاي موجود در كشور با استفاده از آخرين تجربيات توليد برنج در داخل و خارج كشور صورت گيرد.


مطالعه و شناخت محصول استراتژيك كشاورزي در استان مازندران:

سیمای کشاورزی استان مازندران

۱- ارزش كل اقتصادي محصولات کشاورزی با توليد حدود ۵/۷ميليون تن بالغ بر ۱۵،۰۰۰ میلیارد ریال است که پس از استان فارس در مقام دوم قرار می گیرد.

۲- مازندران با داشتن ۳/۲% اراضی تحت کشت ايران۷/۸% تولیدکشور را بخود اختصاص داده که حدودا سه برابر میانگین کشور است.

سيماي جغرافيايي و جمعيتي استان مازندران

۱- مساحت:۲،۳۷۵،۶۰۰ هكتار
۲- سطح زير كشت:  با حدود ۴۶۰،۰۰۰ هكتار سطح زير كشت ، بالغ بر ۱۵%  اراضي استان زير كشت انواع محصولات كشاورزي مي باشد.
۳- جمعيت: ۳،۰۴۰،۰۰۰  نفر


ویژگیهای مهم استان در بخش زراعت

۱- برنج: ۳۸% سطح و ۴۲% توليد برنج ، مقام اوّل

۲- مركبات با سطحی حدود ۱۰۶٫۰۰۰ هکتار وتولید ۱٫۸۳۵٫۰۰۰ تن رتبه اول

۳- كيوي  با سطحی حدود ۴۵۰۰  هکتار و تولید ۱۱۰ هزارتن معادل ۸۵% تولید ، رتبه اول

۴- گل وگياهان زينتي با سطح وتولید ۱۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰  (گلدان /شاخه /اصله) در تولید گل های آپارتمانی و درختچه ها مقام اول

۵- گلهای شاخه بریده مقام سوم

۶- توليد علوفه درسطح ۱۴۷۰۰۰ هکتار  با تولید ۷/۳ میلیون تن مقام دوم

۷- دانه هاي روغني با سطح زير كشت ۵۰ هزار هكتار مقام دوم توليد

۸- تولید جوجه یک روزه و گوشت مرغ مقام اول کشور

۹- تولید تخم مرغ مقام اول کشور

۱۰- شير مقام دوم

طرح مکانیزاسیون محصولات کشاورزی-3-3 طرح مکانیزاسیون محصولات کشاورزی-2-3 طرح مکانیزاسیون محصولات کشاورزی-1-3

 

 

 

 

 


طرح مکانیزاسیون محصولات كشاورزي 02ضرورت ارتقا مکانیزاسیون برنج:

۱- هدف گذاری برنامه پنجم توسعه کشور ( مکانیزاسیون زمین های زیر کشت از ۱۰% به ۵۰% افزایش یابد.)
۲- در حال حاضر۵۰% قیمت تمام شده محصول، هزینه نیروی کار یدی است.
۳- عملیات کاشت، داشت، برداشت به روش دستی بیش از ۲۵% ضایعات ایجاد می نماید.طبق برآورد های انجام شده تنها در بخش برداشت برنج استان مازندران در سال گذشته، رقمی معادل ۷۸۵ میلیارد تومان ضایعات صورت گرفته است، می باشد.
۴- افزایش جمعیت کشور
۵- حفظ و افزایش راندمان بهره برداری در واحد کشت
۶- جلوگیری از تغییر کاربری زمین و کاهش سطح زیر کشت برنج


طرح مکانیزاسیون محصولات كشاورزي-5الویت بندی ماشینها و تجهیزات

۱- ماشین های کاشت(نشاء کارها)
۲- بانک نشاء
۳- ماشین های برداشت( کمباین ها و دروگرها)
۴- تراکتور های سبک مخصوص شالیزار
۵- دنباله بندهای مخصوص آماده سازی زمین( پادلر و رتیواتور)
۶- سایر ماشین آلات و تجهیزات (وجین کن ها و…)