ضرورت پایدارسازی بنگاه های کوچک و متوسط SMEs

ضرورت پایدارسازی بنگاه های کوچک و متوسط SMEs

از ویژگی های بنگاه های کوچک و متوسط ، ساختار تشکیلاتی، سطح تکنولوژی و میزان سرمایه گذاری آنهاست که عکس العمل سریع نسبت به تامین خواسته مشتریان، نیاز بازار و تولید محصول جدید را میسر می سازد.

بدین لحاظ ترویج صنایع کوچک و متوسط به عنوان بخش مکمل و اساسی اقتصاد هر کشور شناخته شده است.این واحدها ضمن دستیابی به اهداف اصلی توسعه ، در رسیدن به اهداف بنیادینی چون ایجاد اشتغال مؤثر، فقرزدایی، توزیع عادلانه درآمد و … نقش مؤثری دارند.

در کشور ما با وجود تعداد قابل توجه صنایع کوچک و متوسط در ساختار صنعتی به دلیل وجود موانع متعدد در مسیر پایدارسازی و توسعه این واحد ها، نقش مؤثر آنها در اقتصاد کمرنگ می باشد.

در این کتاب ضمن بررسی تجربیات سایر کشورها، ضرورت پایدارسازی بنگاه های کوچک و متوسط در این مورد بررسی قرار گرفته است.