دولت الکترونیک کلید حکمرانی خوب

دولت الکترونیک کلید حکمرانی خوب

 

امروزه نقش حیاتی دستگاه های دولتی و کارگزاران حکومتی در توسعه و رفاه شهروندان جامعه بر هیچ کس پوشیده نیست. بر همین اساس اندیشمندان حوزه مدیریت  دولتی تمامی همت خود را بکار بسته اند تا ضمن ارائه شاخص  های علمی و مقبول ، زمینه را برای حکمرانی مناسب فراهم  نمایند. در لابلای  تئوری  ها و مفروضات  مطرح شده در این عرصه، مفاهیمی همچون  حکمرانی خوب و دولت الکترونیک به کرات مورد استفاده قرار می گیرد و  به عنوان سنگ بنای نظام اداری کارآمد  و پاسخگو در عصر حاضر محسوب می شوند….