تدوین سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو کشور

تدوین سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو کشور در افق ۱۴۰۴

اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو